เด็กพิเศษ websites

Showing 1 - 10 records of 10 results

7sensescenter.com

ศูนย์เด็กพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น Sensory integration เด็กพูดช้า ศูนย์เด็กพิเ
เด็กพิเศษ,เด็กออทิสติก,sensory integration, ฝึกพูด, เด็กปรับตัวในโรงเรียนไม่ได้, ฝึกเด็กแถวรามคำแหง, ห้องเรียนเตรียมความพร้อม, ศูนย์เด็กพิเศษ, Early Intervention, EI

7sensescenter.com

autismthai.org

ออทิสซึ่ม ที่นี่มีคำตอบ
เว็บไซด์ให้ความรุ้เกี่ยวกับออทิสซึ่ม โดยมูลนิธิปิยวรรณ เพื่อเด็กและบุคคลออทิสติก

autismthai.org

baanaunrak.com

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ Baan Aun Rak
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ เด็ก ออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า

baanaunrak.com

baankengkhim.com

โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม
บ้านแห่งเสียงขิม เป็นโรงเรียนเฉพาะทาง เปิดสอนขิมโดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่จำกัดอายุผู้เรียน วิธีสอนเน้นการสร้างสมาธิ อีคิว (EQ) บำบัดอาการสมาธิสั้นของเด็ก ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความเครียดในวัยทำงาน ผู้สูงอายุ มีอุปกรณ์คุณภาพดีให้ เน้นคุณภาพ

baankengkhim.com

camillianchiangrai.org

Camillian Social Center Chiangrai
our aim is to ensure that all hill tribe children throughout North Thailand – whether poor, orphaned or living with physical or learning difficulties will have free access to social care, health care and education, regardless of wealth, nationality and religion.

camillianchiangrai.org

kidsplus.co.th

สมาธิสั้น ออทิสติก พูดช้า แก้ได้โดยนักกิจกรรมบำบัด Kids Plus
กระตุ้นพัฒนาการน้องๆที่ สมาธิสั้น ออทิสติก พูดช้า ฯลฯ บำบัดโดยนักกิจกรรมบำบัดที่ Kids Plus ประเมินพัฒนาการของน้องๆ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล

kidsplus.co.th

lopburipanya.com

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
www.lopburipanya.com- บทความเด็กพิเศษ

lopburipanya.com

paidi-th.com

Paidi Clinic
Paidi Institute สถาบันไพดี้ เป็นสถาบันที่ให้บริการสำหรับเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมด้านวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) The best service for the best life

paidi-th.com

truelinemfg.com

Trueline Manufacturing Thailand
Manufacturer & Importer in physiotherapy and disability products

truelinemfg.com

thaiteachers.tv

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู | แหล่งรวมข้อมูล วีดีโอ เพื่อการศึกษาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ครู,ครูไทย,ครูมืออาชีพ,โทรทัศน์ครู,พัฒนาครู,พัฒนาการศึกษา,เทคนิคการเรียนการสอน,การแก้ปัญหาทางการศึกษา,วิดีโอเพื่อการศึกษา,การสอน,กลุ่มสาระการเรียนรู้,การจัดการเรียนรู้,เครือข่ายครู,นวัตกรรมการเรียนการสอน,การบริหารโรงเรียน,การสอนระดับปฐมวัย,บูรณาการ,การวัดและประเมินผล,กิจกรรมเสริมพัฒนาครู,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ผู้ปกครองและชุมชน,ครูประจำการ,เด็กพิเศษ,การนิเทศ

thaiteachers.tv